DUYURULAR

Program – Bölüm 5 : İnsan Ve Toplum

BÖLÜM 5
İNSAN VE TOPLUM

 1. EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT
 2. KONUT
 3. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞı

 

EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, DEMOKRATİK SOL’un özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurullarına göre dü­zenlemeler yapılacaktır:

 • Eğitim kurumlarında tek yanlı öğretimden çok, öğrenciyle öğretmen arasında diyaloga, iletişime ve etkileşime ağırlık verilecektir.
  • Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak kat­kıları özendirilecektir.
  • Eğitimde kişiliğin, özgür düşünceliliğin, demokratik davranışın ve katılımın, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılığın ve üretken­liğin, çocukluktan başlayarak gelişmesi özendirilecektir.
  • Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üye­lerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine de­mokratik ve yapıcı katılımları sağlanacaktır.
  • Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.
  • Gençlerin, yetişecekleri alanları seçme özgürlüğü genişletile­cektir.
  • Gençlerin gelecekleri, eğitim kurumlarının giriş kapılarındaki sınavlardan çok, eğitim sürecinde ortaya çıkacak eğilim ve yete­neklere göre belirlenecektir.
  • Gerek üniversitelerde, gerek orta eğitim kurumlarında geniş ders geçme serbestliği tanınacaktır.
 • Askeri okullar dışında tüm orta eğitim kurumları tek çatı al­tında toplanacaktır.

  Böylece ders seçme olanakları arttırılacağı gibi, öğretim üyele­rinin, yapıların ve ders araç ve gereçlerinin ortak değerlendirilme­si yoluyla, orta eğitim kurumları arasındaki denksizlik de giderile­bilecektir.

  Yine bu yoldan, eğitimde birlik kendiliğinden güvence altına alınacak; değişik dallarda yetişen gençlerin birbirini daha iyi tanı­yıp anlamaları sağlanacak; ve toplumsal dayanışmanın temelleri okullarda atılmaya başlamış olacaktır.

 • Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, ki­taplıklar ve kitap ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirile­rek, eğitici video ve teyp arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına sunulacaktır.

  Çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanılarak yapılan uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle desteklenecektir. Bu amaçla değişik yöre­lerde süreli kurslar düzenlenecektir ve gezici eğitim ekipleri kuru­lacaktır.

  Köykentlerin kurulmasıyla birlikte, tüm eğitim olanaklarından, köylüler de, kentlerde yaşayanlar kadar yararlanabilecektir.

  Toplum kalkınmasına gençliğin katkısı, yaparak ve yaşayarak eğitimde ve öğrenim çağındaki gençlerin toplumsal ilişkilerinde önemli bir öğe olarak değerlendirilecektir.

  Eğitim, gelişmenin gerektirdiği insan gücü gereksinmesini kar­şılayacak biçimde planlanacaktır.

  Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenme­sine eğitimin katkısı artırılacaktır.

  Çocuk yuvalan yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitim kurumla­rına dönüştürülecektir.

  Emeklilere ve genel olarak yaşlılara, boş zamanların üretici ve yaratıcı çalışmalarla değerlendirmeyi özendirici eğitim programları sunulacaktır.

 • Özürlülerin eğitimine ve eğitim yoluyla kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek veya sanat edinmelerine özen gösterecektir. Özürlülerin, kültür, sanat, ve spor çalışmalarına katılabilmeleri sağ­lanacaktır.

  Körler için zengin bir kabartma yazılı kitaplık ve teyp arşiv oluşturulacaktır.

  Yönetim için gerekli bilgiler halka en geniş ölçüde ulaştırıla­rak, bu bilgiler, ayrıcalıklı çevrelerin tekelinde bir egemenlik aracı olmaktan çıkarılacaktır.

  Başta sendikalar ve kooperatifler olmak üzere, çalışan halk ke­simlerinin toplumsal örgütleri, halkın kültür düzeyini yükseltmek ve demokrasi bilincini geliştirmek için, halka örgütlenme, yönetim kooperatifçilik ve işletmecilik bilgisi ve eğitimi vermek için, mes­lek ve sanat edinimine katkıda bulunmak için, gençlere, yetişkinle­re, işsizlere ve özürlülere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarına özendirilecektir.

  Bu amaçla, eğitim ve kültür merkezleri, halka açık toplantı sa­lonları kurmaları desteklenecektir.

  Yeni yetişen kuşakları ve genel olarak toplumu çağdışı veya demokrasiye ters düşen kültür koşullandırmaları altına sokma giri­şimlerini etkisiz bırakmaya özen gösterilecektir.

  Kültür alanında özerk kurumlaşma olanakları genişletilecektir.

  O arada, Atatürk’ün kişisel vasiyetinin ve mirasının gereği, hu­kuk devleti kurallarına uygun olarak yerine getirilecektir.

  Çeviri çalışmaları devlet katkısıyla genişletilerek, Türk toplu­munun, bilim, yazın ve sanat alanlarında dünyadaki gelişmeleri ya­kından izleyebilmesi sağlanacaktır.

  Kültür, sanat ve spor çalışmaları yurdun ve kentlerin her yöre sinde ve toplumun her kesiminde yaygınlaştırılacaktır.

  Köykentlerle birlikte, bu çalışmalar geniş ölçüde köylülere de sunulabilecektir.

  Bu çalışmalarla ilgili kuruluşların, yapıların, alanların, araç ve gereçlerin ortak kullanımı ve herkese açık olması sağlanacaktır. Dinlence aylarında okul yapılarından halka açık eğitim ve kültür ça­lışmaları için yararlanılacaktır.

  Televizyon programlarının, kültürde, sanatta ve sporda halkı seyirci durumunda bırakmaması, etkin katılıma ve yaratıcılığa da yöneltip özendirmesi gözetilecektir.

  Kitle iletişim araçlarından, halk sanatlarını canlandırıp gelişti­rici yönde yararlanılacak; ve halk sanatlarına halkın yaygın ve et kin katılımı özendirilecektir.

  Köylülerin tüm sanat çalışmalarına etkin katılım olanakları sağlanacaktır.

  Tiyatro önemli bir eğitim ve kültür aracı olarak bütün ülkeye, o arada köykentlerle birlikte köylere yaygınlaştırılacaktır ve halk katılımı bu alanda desteklenecektir.

  Çok sesli musikiye yönelim özendirilirken, özgün Türk musiki­si de yozlaştırıcı etkilerden korunacaktır.

  Görsel sanatların kentleşmede ve günlük yaşamda işlevsel yer kazanması desteklenecektir.

  Belirli bir düzeye erişen Türk sinemacılığının özgürlük içinde gelişmesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olunacaktır.

  Başta kitap olmak üzere, kültür, sanat ve spor araçları devlet desteğiyle ucuzlatılacaktır.

 • Yurdun her köşesinde ve toplumun her kesiminde spor çalış­malarına etkin halk katılımı sağlanmadıkça, spordan, insan kişiliği ve sağlığı için ve toplumsal ilişkiler için beklenen yarar elde edile­meyeceği gibi, profesyonel sporun kaynağı da kısır kalacağına göre, amatör spora öncelik tanınacaktır.
 • Profesyonel spordan sağlanan gelirin önemli bir bölümü amatör spor kulüplerine ve kitle sporuna ayrılacaktır.
 • Spor kulüpleriyle üst kuruluşlarının yönetimleri demokratik seçim yoluyla oluşturulacaktır.

  Demokratik davranış ve dayanışma spor yoluyla da geliştirilecektir.

 • Kültür, sanat ve spor alanlarında çalışanlar için yeterli bir soysal güvenlik düzeni kurulacaktır.

KONUT

Konut sorununu çözmek için, DEMOKRATİK SOL PARTİ, henüz yerleşime açılmamış yörelerde yeni yerleşim alanları belirle­yecektir. Buralarda, ilgili kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimle­rin işbirliğiyle, tüm altyapıları hazırlanmış arsalar üretilecektir. Bu arsalar, düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi güvence altına alıcı ve spe­külasyon önleyici koşullarla, kooperatiflere, kamunun veya özel sektörün toplu konut kuruluşlarına ve kendi evini yapmak isteyenlere sunulacaktır.
Devlet eliyle üretilen arsaların toprak değerinde oluşturacağı ar­tışlar, arsa ve konut üretim fonlarında birikecektir. Böylelikle, dev­letin başlangıçta ayıracağı kaynaktan sonra, arsa ve konut sorunu, kendi kaynağını büyük ölçüde kendi yaratan ve maliyeti düşüren bir çözüme kavuşturulmuş olacaktır.
Eski yerleşim merkezlerindeki, yaşamını doldurmamış yapıların yıkılarak yenilerinin yapılması yerine, yeni yapılar için yeni yerle­şim alanlarının seçilmesi özendirilecektir. Böylece büyük bir kaynak savurganlığı önlemiş olacaktır.
O arada, eski yapıların veya gecekonduların onarımı, çağdaş ve uygar yaşama uygun duruma getirilmesi, kredi kolaylıklarıyla des­teklenecektir.
Sorunların onarımla veya iyileştirmeyle çözülemeyecek durum­daki gecekondu semtlerinde yaşayanların, yeni yerleşim alanları açıldıkça, oralarda ev edinmeleri kolaylaştırılıp özendirilecektir. Bu durumdaki semtlerin arsaları ekonomik bakımdan verimli biçimde değerlendirilerek elde edilecek kaynaklar, öncelikle o semtlerden yeni yerleşim alanlarına geçecek olanların konut gereksinmeleri karşılamada kullanılacaktır.
Hiç kimsenin evi, en az eşdeğerde bir konut edinme olanağı sağ­lanmadan yıkılmayacaktır.
Tüm bu düzenlemelerle, gecekondu sorunu da, kendiliğinden sağlıklı, hakça ve ekonomik bir çözüme ulaştırabilecektir.
Yeni yerleşim alanlarını öncülük eder ve katkıda bulunurken, devlet ve yerel yönetimler, kiralık konut stokları oluşturmaya öncelik vereceklerdir.
Öylelikle, kira sorunu çözüm yoluna gireceği gibi, dar ve orta gelirliler, konut yaptırmak için bütçelerini zorlama durumundan kurtarılacaklardır.
Kamu görevlilerinin konut gereksinmesi, bir uçta kiraların çok yüksek olduğu, öbür uçta da barınma olanaklarının çok yetersiz bu­lunduğu yerlerden başlanarak, devletin ve yerel yönetimlerin kiralık konut yapımı programlan çerçevesinde karşılanacaktır.
Öte yandan, köykentler hareketiyle ve gelişmenin tüm yurda ve kırsal alanlara yaygınlaştırılmasıyla kentlere akının yavaşlaması da, konut sorununun önemli ölçüde hafifletecektir.
Köykentler kurulurken, yeni yerleşim ve konut sorunlan çıkma­masına özen gösterilecektir. Köykentler, yeni yerleşme merkezleri olarak değil, çevre köylerin ortak gelişme, çalışma, hizmet ve alt­yapı merkezi olarak öngörülmektedir. O nedenle, çevre köyler hal­kının köylerinde kalmalan, yerleşim merkezleri olarak köylerini geliştirmeleri ve köylerindeki barınma olanaklarını iyileştirmeleri, devlet desteğiyle özendirilecektir.
Yine köykent kurulurken, buralarda arsa spekülasyonunu kesin olarak önleyici önlemler alınacaktır.
Deprem bölgelerinde depreme dayanıklı konut yapımı, devletin, konut alanında öncelik taşıyan bir görevi olacaktır.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

İnsan sağlığını korumak ve insanın gerek düşünsel, gerek be­densel gelişmesini her türlü engelden kurtarmak, insanca ve hakça bir düzende, devletin önde gelen bir işlevidir.

Çevre sağlığı da insan sağlığının temel koşullarındandır.
DEMOKRATİK SOL PARTİ, sağlıklı yaşamı her yönüyle bü­tün toplumda güvence altına alan bir sosyal güvenlik sistemi geliş­tirecektir. Sağlık sorunu, büyük ölçüde, sosyal güvenlik çerçevesinde çözülecektir.
Bunun yanı sıra, koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacaktır.
Köykent uygulaması, sağlık hizmetlerinin, yeterli düzeyde ve düşük maliyetle, tüm köylülerin ayağına kadar götürülebilmesini sağlayacaktır.
Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda, radyo ve televizyondan da yararlanılarak, yaygın ve sürekli eğitim yapılacaktır.
Hakça gelir dağılımıyla ve izlenecek tüketim politikasıyla, in­sanların sağlıklı yaşaması ve beslenmesi kolaylaştırılacaktır.
Halkın, kaplıcalardan, daha bilgili olarak yararlanması ve Türki­ye’nin bu alandaki zengin olanaklarının, çağdaş işletmecilik anlayı­şıyla, gelişmeye de katkıda bulunacak biçimde değerlendirilmesi sağlanacaktır.
DEMOKRATİK SOL PARTİ, doğa zenginliklerini değerlendi­rirken, doğa dengesini gözeterek çevre sağlığını geliştirip koruya­caktır.
Doğa sevgisi ve doğayı koruyarak değerlendirme alışkanlığı ve yeteneği, okul öncesi eğitimden başlanarak, insanlara işlenecektir.
Yeni yerleşme alanları ve köykentler, insanı doğa güzelliğinden uzak düşürmeyen ve doğadaki sağlık ve mutluluk kaynaklarından yoksun bırakmayan bir düzenlemeyle kurulacaktır.